Aktiviteter:
ma ti on to fr
                 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
November - 2020
<<
>>

Venstresiden artikkel

Du er her: Om korpset » Vedtekter

 

                                                           

                                          VEDTEKTER FOR STAVANGER JANITSJAR

 

 

§ 1 ORGANISASJON

 

20 August 1931 stiftet O. Thonning  Olsen  Samvirkendes Fag & Arbeiderforeningers Musikkorps. Korpset som eides av Samvirkendes Fagforeninger skiftet navn kort etter til Samvirkendes Musikkorps og beholdt dette navnet frem til 1 Mars 1983.Etter gjensidige forhandlinger frasa Samvirkendes Fagforeninger seg sitt eierforhold overfor korpset på ekstraordinær generalforsamling møte torsdag 10 februar 1983.

På korpsets ekstraordinære generalforsamling 1 mars 1983 ble korpsets nye navn  Stavanger Janitsjar.

Stavanger Janitsjar er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Rogaland).     

Stavanger Janitsjar (heretter benevnt som ”korpset”, eies av medlemmene.

 

 

§ 2 FORMÅL

 

Korpset skal ha janitsjarbesetning og skal være ett marsjkorps likeså som egne konserter skal arrangeres. Korpset skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

 

 

§ 3 ÅRSMØTET

 

Det skal avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Årsmøtet velger:

  • Et styre på 5 medlemmer til å forestå korpsets drift. Styret består av leder, nestleder, kasserer sekretær og 1 styremedlem. Det velges også 1 varamedlem til styret.
  • Et musikkutvalg på 2-3 medlemmer pluss dirigenten. Et av medlemmene i styret kan tiltre musikkutvalget.
  • En valgkomite på 2 medlemmer
  • En finanskomite på 2 medlemmer
  • 1-2 IT ansvarlige som har ansvaret for å holde korpsets internettsider til enhver tid oppdaterte med relevant informasjon
  • 1 revisor fortrinnsvis blant korpsets medlemmer
  • 2 materialforvaltere med ansvar for instrumenter og uniformer

Hvis et medlem i en av komiteene må fratre sitt verv i løpet av valgperioden på gunn av avsluttet medlemskap, sykdom eller permisjon, skal styret vurdere behovet for å skaffe en stedfortreder. Dersom løpetiden på vervet fortsetter utover neste årsmøte skal vervet settes ut på valg.

Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for 2 år. For å sikre kontinuitet i styret er kun to verv på valg samtidig, dvs. leder og kasserer er på valg et år, nestleder og sekretær er på valg påfølgende år. De øvrige i styret velges for 1 år av gangen. For å sikre kontinuitet i komiteene er kun 1 medlem på valg hvert år og medlemmene velges for 2 år av gangen.

De som velges må ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

 

Styremedlemmer må være medlem i NMF.

 

 

§ 4 STYRET

 

Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet fatter.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede.

Styrevedtak skal protokollføres og referatene sendes styrets medlemmer. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

 

 

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

 

 

§ 5 MEDLEMSKAP

 

Musikanter og andre interessert kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Medlemmer til amatørkorps kan tas opp fra 1 august det året de fyller 16 år oghar en prøvetid på 3 måneder.

Skolekorpsmedlemmer kan tas opp som aspiranter etter 1. august det året de fyller 15 år. De blir tatt opp som fullverdige medlemmer etter avgang fra skolekorpset. Skolekorpsets oppdrag går foran oppdrag i Stavanger Janitsjar.

Tvister i forbindelse med dette skal avgjøres av regionstyret.

 

 

§ 6 FORUTSETNING FOR MEDLEMSKAP

 

Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMFs og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Ethvert medlem er ansvarlig for det instrument og den uniform han/hun har fått utlevert

Det forventes at instrumenter og uniformer blir pent behandlet. Instrumenter skal alltid holdes i oppusset tilstand. Alle utleverte uniformsplagg er korpsets eiendom og endringer må ikke foretas før styrets tillatelse er innhentet. Fratrer et medlem korpset, plikter medlemmet å levere instrument, uniform og annet utstyrsmateriell og noter tilhørende korpset til materialforvalter. Uniform skal leveres i renset tilstand.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av korpset.

 

 

§ 7 DIRIGENT

 

Det er styrets ansvar å ansette dirigent. Dirigenten lønnes av korpset og den gjensidige oppsigelsestid er 3 – tre måneder.

Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

 

 

 

 

 

§ 8 UENIGHETER OG TVISTER

 

Ved konflikter vil styret intervenere dersom forholdene tilsier det. Kodeord i konfliktsbearbeiding er: respekt, hjelp til å sette ord på, lydhørhet, kompromiss, lojalitet, lagånd og troverdighet. Et samlet styre vil forholde seg til og videre vurdere hvilke ressurser som mest effektivt kan moderere en eventuell konflikt. I tvilstilfeller i styret er det styreleders mening som tillegges størst vekt.

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

.

Medlemmer som viser grov forsømmelighet, ukollegial opptreden m.v. kan etter innstilling fra styret ekskluderes av årsmøtet.Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes in for regionstyret.

 

 

§ 9 KONTINGENT

 

For medlemskap i korpset betales en årskontingent. Denne skal innbetales innen 31.mars. Studenter og skoleungdom betaler halv kontingent.  Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse.

Unntak:

Aspirantperioden er et halvt år, og i denne perioden betales ikke kontingent.

a) Dersom aspiranten går over til å bli medlem før 31.mars betales full kontingent. 

b) Dersom aspiranten går over til å bli medlem etter 31.mars betales halv kontingent innen 30.september.

For medlemmer som er i permisjon, gjelder punktene a) og b) tilsvarende fra den dato permisjonen utløper.

 

Det er kasserers ansvar å sende ut regning på kontingent og purring.

 

Medlemmer som ikke har betalt kontingenten etter to skriftlige purringer, anses som sluttet i korpset, og skal levere inn korpsets eiendeler umiddelbart.

 

Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsoplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist.

Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall pr. 31. desember.

 

 

§ 10 REGNSKAP OG UTBETALING

 

Korpsets regnskap skal foreligge i revidert stand til årsmøtet. Hovedregnskap skal være godkjent av revisor. Styret disponerer korpsets midler i fellesskap i vedtatte budsjett. Utbetaling foretas av kasserer og styrets leder i fellesskap, som representerer styret utad.

 

 

§ 11 OPPLØSNING AV KORPSET OG UTMELDING AV

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 

Dersom korpset velger å legge ned skal instrumenter og aktiva overdras til Stavanger Kommune v/Kulturkontoret selv om korpset eies av medlemmene (se §1). Intensjonen er at eksisterende amatørkorps i Stavanger skal tilgodeses ved at Kulturutvalget fordeler instrumenter og aktiva blant disse.

Utmelding av NMF må skje ved skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar påfølgende år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

   

                                                      § 12 VEDTEKTER

 

Nye medlemmer av korpset skal ved opptakelsen tildeles et eksemplar av disse vedtekter sammen med korpsets instruks for tillitsvalgte.

Endringer av disse vedtektene kan bare foretas på korpsets årsmøte.

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundstyret som ankeinstans.

 

 

Disse vedtekter er godkjent på korpsets ekstraordinære årsmøte 1.mars 1983.

Vedtektene er revidert på årsmøtet 24. oktober 1994 og på årsmøtet 14 november 1995

§8 ble endret på årsmøtet 12.februar 2008. §9 ble endret på årsmøtet 10.02.2009.

§ 3 ble endret på årsmøtet 12.02.2011.

Obligatoriske paragrafer i NMFs mønstervedtekter ble inkludert og vedtektene endret på årsmøtet 14. februar 2012.

§ 3 ble endret på årsmøtet 19.02.2013.

 

 

 

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS